09 (2)

600D Suw geçirmeýän yzygiderli gaýyk örtügi Fit V-Hull Tri-Hull Balykçylyk ly Skia görnüşli bas gaýyklary


XGEAR 600D Poliester suw geçirmeýän we UV garşy uniwersal laýyk gaýyk örtügi, goşa PU örtükli uzak möhletli 600D erginli boýag matadan ýasalan, ýokary reňk çaltlygy howany we zyýandan goramagy üpjün edýär.Gäminiň dürli ululygyna laýyk gelýän köp sanly ululyk bar.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:35 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Reňk:ÇYK ÇYK / ÇYK
 • MOQ: 50
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Düşündiriş

  UPGRADED MATERIAL:XGEAR gaýygy, agyr suw geçirmeýän, 600D agyr deňiz derejeli poliester matadan uretan bilen örtülendir.Uzak möhletli saklamak we awtoulag ýoly üçin amatly.

  Hünär dizaýny:Gaýyşlar bilen goşa tikilen tikişler, tikişden gelýän suwy azaltmak üçin gaty güýçlendirildi.Esasy bölekler üçin yzky burçlarda, ortada we öň tarapda goşmaça gorag enjamlary bilen goşmaça gorag üpjün edip biler.Iki arka howa şemaly sebäpli içerki çyglylykdan gaçmak aňsat.Şeýle hem goşmaça görünmek we howpsuzlygy üpjün etmek üçin şöhlelendiriji zolak bar.

  Description

  ULANMAK aňsat:Gaýyşlar we tor saklaýan sumka bilen geliň.Aşakdaky elastik şnur berk ýapyşýar.Çalt çykarylýan toklar we gaýyş ulgamy aňsat ýerleşdirilmegini üpjün edýär.Hem yzarlamak, hem saklamak üçin amatly.

  Water Suw geçirmeýän täsirini gowulandyrmak we örtügiň ömrüni uzaltmak üçin gapagyň ortasyndaky suwdan howuzlanmazlyk üçin diregleri ulanmagy maslahat berýäris.

  Aýratynlyklary

  Specifications-1

  Diňe “Model C” -iň daşky tagtalary üçin kesiş dizaýny bar.Daşarky we içki otaglar üçin A / B / D / E / F / G / H modeli.

  Specifications-2

  Duýduryşlar

  Gämiňizi nädip ölçemeli:

  1. Beam giňligini ölçäň: Gäminiň iň giň nokadynda göni, tekiz çyzyk bilen ölçäň.

  2. Ölçeg merkeziniň çyzygynyň uzynlygy: Göni ölçemek ýaýyň ýokarsyndan ýapmak isleýän arkaňyzyň iň uzak nokadyna çenli hereketlendirijini öz içine almaýar.

  Itöne munuň içinde aşa ýaýly demir ýol belentliklerine, hereketlendiriji hereketlendirijilere, merdiwanlara we transom platformalaryna çydamlylygy öz içine alýandygyna göz ýetiriň, penjiräniň, oturgyçyň we ş.m.

  3. Ölçegimiziň diagrammasyny barlaň: Gämiňiziň uzynlygy we ini üçin ýapylan iň oňat ululygy saýlaň.

  Notices

  Ölçegiňiz iň uzynlyga düşýän bolsa, indiki ululyga geçiň!

  Teklip:Gäminiň gapagynyň ömrüni uzaltmak üçin gaýyk örtügini goldaýan polýusdan peýdalanyp, suwuň üstünde suwuň döremeginiň öňüni almak has gowy bolardy.

  Goýmalar

  Bu 600D poliester suw geçirmeýän yzly-yzyna gaçyp barýan agyr gämi örtügi, doly göwrümli “v-hull tri-hull” balykçy lykia görnüşli gaýyklara laýyk gelýär.Ulanmak aňsat:

  1. Gapagyň öň tarapyny gaýygyň burnuna sokuň.

  2. Tirkeg çarçuwasynyň daşyndan aýlaň we çelegi salyň.

  3. Gaýyşlary pugta berkidiň we artykmaç kemeri daňyň.

  4. Iň soňky ädim: gapagy tutuşlygyna barlaň.

  Applications

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler