09 (2)

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin habaryňyzy alanymyzdan soň iň soňky baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda satmak isleýän bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / öndürijilik şahadatnamalary, ätiýaçlandyryş, gelip çykyşy we zerur bolan beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 30-45 gün dowam edýär we önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamamyz bar.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Önümleri has ir alyp bilerinmi?

Hawa, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iki ammarymyz bar, eger Amerikada bolsaňyz, gönüden-göni import hem-de içerki gämi hem elýeterli.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

L / C, D / A, D / P, T / T ýaly köp görnüşli tölegi kabul edýäris: 30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

Biz materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris, önümlerimizden kanagatlanmak borjumyzdyr.Dürli önümleriň kepillik üçin dürli wagty bolar, önümiň haýsy stiline baglydyr.