09 (2)


Taryh

Picture

Deňiz seriýaly önümlerden “Boat Covers”, “Bimini Top” we “Boat Seat” -lary ösdürip, kem-kemden pudagyň lideri bolduk.

2003-nji ýylda
Picture

Açyk kempir önümlerini taýýarladyk, esasanam çadyrlar we “Pop Up Shelters” alyjylar tarapyndan meşhur.

2010-njy ýylda
Picture

Önüm liniýasyny sport esbaplaryna giňeltdik we stoluň üstünde oýnalýan tennis seriýalary ýaly dynç alyş sport önümlerini ösdürdik.Şeýle hem biragyzdan öwgä mynasyp bolan “Inflatable Stand Up Paddle” tagtasyny işe girizdi.

2018-nji ýylda
Picture

Sport önümleriniň ugruny dowam etdirdik we esasy tälim, Çeýel merdiwan toplumlary we ogaoga seriýaly önümler üçin Battle Ropes taýýarladyk.

2019-njy ýylda
Picture

Açyk kenar oturgyçlaryny taýýarladyk we şol bir wagtyň özünde ABŞ-nyň daşky patentine ýüz tutduk.Başga biri üçin, has berk we moda bolan baglanyşyk prosesini we daşky görnüşini gowulandyrmak bilen ISUP-ni täzeledik.

2020-nji ýylda
Picture

Deňiz seriýaly önümleriň dizaýnyny optimizirlemäge, sport önümleriniň gurluşyny gowulaşdyrmaga üns berýäris.Geljekde bar bolan önümleri täzelemäge we durmuş durmuşyňyza laýyk gelýän dürli önümleri giňeltmäge hemişe höwes ederis.

2021-nji ýyldan bäri