09 (2)

Intokary dykyzlykly maşkdan soň myşsalaryňyzy nädip rahatlandyrmaly?

Professional sport türgenleşigi bolsun ýa-da gündelik maşk we bedenterbiýe prosesi bolsun, güýçli maşklardan soň myşsalary gowşatmak ýerine ýetirilmese, ertesi gün myşsalaryň agyrmagy ýaly oňaýsyzlyklar ýüze çykyp, uzak wagtyň dowamynda sport şikeslerine sebäp bolar.Şonuň üçin ýokary intensiwlikden soň myşsa türgenleşigi maşkDynç almak gaty möhümdir.

How to Relax Your Muscles After High-Intensity Exercise

1.Muskulyň dikeldiş ylgawy - takmynan 5-10 minut
Intensokary güýçli maşkdan soň, beden myşsalary dartgynly bolany üçin, derrew oturyp ýa-da ýatyp bilmersiňiz, bu myşsalaryň berkleşmegine aňsatlyk bilen sebäp bolar, bu bolsa bedeniň işleýşiniň dikelmegine kömek etmez.Bu wagt myşsalary ýuwaş-ýuwaşdan gowşatmak üçin 5-10 minut ylgamak gerek.we dynç almagyň indiki ädimine geçmek üçin beýleki beden funksiýalary.

2.Mes myşsalaryny uzatmak maşklary
Ylgawdan soň beden myşsalary birneme rahatlanýar.Bu wagt ýadaw aýak myşsa toparlaryny hasam rahatlandyrmak üçin aýak uzatmak maşklaryny etmeli bolarsyňyz, meselem, aýak basmak, gapdal aýak basmak, polo positiveitel aýak basmak we ş.m. Uzalmak, basgançaklaryň arasynda birneme urup bilersiňiz. Jemi 4 toplum etmeli, çep eliň ugry tersine we her toplum 16 gezek.

3. bodyokarky beden myşsalaryny uzatmak maşklary
Aýaklar gowşandan soň, bedeniň ýokarky myşsalaryny uzadyň.Birneme ýönekeý gapdal öwrümleri, döşüňi giňeltmek maşklaryny, aşagyna degmek üçin egilip ýa-da elleriňizi beýik ýere goýup, elleriňizi göni saklap we haýal basyp bilersiňiz.Jemi 16 repden ybarat 2 toplum.

4.Kalf we aýak köşeşdiriji massa ..
Ilki bilen gölüňiziň rahat bolmagy üçin dyzlaryňyzy gysyp oturyň we Achilles tendonyny başam barmagyňyz bilen tegelek hereketde, ýokardan aşaklygyna 4 gezek aýlaň, her gezek bir minut töweregi.Soňra, Achilles tendonyndan göle çenli Achilles tendonyny gysmak üçin eliňiziň aýagyny ulanyň, 4 minut töweregi ýokaryk basyň we gysyň.Ahyrynda bir ýumruk ýasap, göläni 2 minut töweregi ýeňil basyň.

5.Biş myşsany köşeşdiriji massaage
Bud myşsalaryny köşeşdiriji massaage.Massaagey özüň etseň, dyzlaryňy gysyp oturmaly.Budlary rahat ýagdaýda saklanyňyzdan soň, ýumruklaň we iki aýagyňyzy bir wagtyň özünde 3-5 minutlap, ýokardan aşak, çepden saga uruň, ýoldaşyňyz bar bolsa, öň aýak basmak massaageyny ulanyp bilersiňiz, ýoldaşyň öň aýagyny dyzlaryň üstündäki dyzlara, budlaryň köklerine çenli ulanmaga rugsat beriň we ýokardan aşaklygyna 3-5 minutlyk ritmiki ýagtylyk ädimlerini ýerine ýetiriň.


Iş wagty: 21-2022-nji mart