09 (2)

Gämiden balyk tutmak üçin ýönekeý gollanma

Gämini täze oturgyç bilen täzelemeli bolsaňyz, don bermäň'web sahypamyza girmekden çekinmäň, saýlamagyň dürli görnüşleri bar,https://www.xgearsports.com/boat-seat/

86520-3

 

Derýa kenaryndan ýa-da gämi duralgasyndan balyk tutmak, öz tolgunmasyny hödürleýär, ýöne balyk tutmak üçin çuň suwlara girmek ýaly zat ýok.

Özüňiziň gaýykyňyz bilen iň oňat balyk tutulýan ýerini gözläp bilersiňiz we ýagdaýyňyzy gorap, siz we ýoldaşlaryňyz dynç alyp, uly biriniň dişlemegine garaşyp bilersiňiz.

Gämiňizden balyk tutanyňyzda üstünlik gazanmak üçin yzarlap boljak käbir maslahatlar:

1, Taýýar boluň
Islendik açyk meýdanda bolşy ýaly, gaýykda balyk tutmak hem taýýarlygy talap edýär.Bir gezek ýadyňyzdan çykarmaň'taşlaň, belli bir wagt kenara gaýdyp gelmersiňiz;şonuň üçin zerur zatlaryň hemmesine göz ýetirmeli. Öňünden gözegçilik sanawyny düzmek, we näsazlygy ýok ediji we çeňňek ýaly kiçijik zatlary ýazmak-bermeýändigiňizi üpjün etmegiň iň oňat usullaryndan biridir'Hiç zady ýatdan çykarma

2, gaýyk
Gämiňiz ýola çykmazdan ozal iň gowy ýagdaýda bolmaly diýlen zat ýok.Donok'deňizde, kölde ýa-da derýada bolanda mehaniki kynçylyk çekmek islemeýärin.
Mundan başga-da, dogry ölçegli labyr bolmaly.Gämiňizi has gowy saklap bilýänligi üçin, has uly labyryň has gowy bolmagy, çuňňur suwda balyk tutmak ýaly ýagdaýlar bar.Şeýle hem ýeterlik zynjyr bolmaly-Iň az uzynlyk, adatça, gaýykyňyz ýaly uzyn bolmaly, ýöne has uzyn bolup biler.
It'Haýsy labyryň gämiňize we zerurlyklaryňyza laýyk boljakdygyny anyklamak üçin gözlegleriňizi geçiriň.Dürli markalaryň dürli ululyklara eýe bolýandygy sebäpli'iki ýa-da has köp ölçeg diagrammalaryny kesip geçmek iň gowusy.Bular adatça deňiz dükanlarynda bolýar.

3, Dişli
Gowy saklanylýan balykçylyk meselesi, balyk tutmak tejribesi bilen hakykatdanam buýsanyp boljak tejribäniň arasyndaky tapawudy ýazyp biler.
Equipmentöne enjamlary diňe siz sebäpli barlamaly däl'gaýtadan ulanarys-enjamyňyzy yzygiderli barlamaly.
Bu makaralary çalyşmagy aňladýar'esasy setirler, esasanam monofilament çyzyklary ýaly könelenler;we eliňizi üstünden ylganyňyzda nik duýsaňyz, balykçy liderini çalyşmak.

4, Meýilnama
Gämiňizde balyk tutmaga çykmak diňe bir ýerde labyr goýmak we setiriňizi zyňmak bilen çäklenmeýär.Elbetde muny edip bilseňizem'iň täsirli usul däl, sebäbi wagtyňyzy ýitirip bilersiňiz.
Balykçylyk syýahatyňyzdan has netijeli peýdalanmak üçin öňdebaryjy meýilnamalaşdyrmaly.Ilki bilen, haýsy balygy tutmak isleýändigiňizi kesgitläň we olaryň bardygyny anyklaň'möwsüminde işjeň hereket ediň.
Munuň tersine, şol balyklaryň iň işjeňdigini barlap bilersiňiz-iň oňat howa ýagdaýy, ýeliň ugry we özüne laýyk gelýän tolkunlar ýaly-we şol wagta çenli syýahatyňyzy meýilleşdiriň.Şeýle hem, nirede balyk tutmak isleýändigiňizi we haýsy hasanyň we çeňňegiň bu sebit üçin has amatlydygyny kesgitlemeli.

5, Işe başlamazdan ozal
Elbetde'Gämiňizde balyk tutmak üçin ahyrsoňy tolgundyryjy, ýöne'moreene-de birnäçe işi ýerine ýetirmek üçin meýilleşdirilen kastyňyzdan öň ýeterlik wagt bölmek möhümdir.

6, Degişli eşik geýiň
Saýlaýan enjamlaryňyz, balyk tutjak ýeriňize laýyk bolmalydyr.Mysal üçin, derýa ýa-da ýalpak çukurda gezelenç etmeli bolýan ýeriňizde gaty aýakgap aýakgaplary gowy saýlardy.Howa, sowuk howa şertlerinde has köp gatlak bilen eşikleriňizi saýlanyňyzda üns bermeli faktor.
Mundan başga-da, meýilnamalaryňyza baglylykda balyk tutmak üçin bir gün ýa-da has köp wagt gerek bolup biler, şonuň üçin sumkalaryňyzy şoňa görä gaplaň.Gündizine howa yssy bolsa-da, gijäniň ýakynlaşmagy bilen howanyň peselip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Islendik gaýykda, hatda gysga aralyklarda-da, siziň we ýoldaşlaryňyzyň hersinde halas ediş eşiginiň bardygyna göz ýetiriň.

7, Howanyň ýagdaýyny barlaň
Şeýle bolsa-da, ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz'Syýahatyňyzdan bir gün öň güneşli, bu günüňizde üýtgäp biler'balyk tutmaga gitdik.Howa düýpgöter üýtgäp biler, şonuň üçin ýola çykmazdan ozal täzelenmeleri barlaň.
Balyk tutmak üçin haýsy şert iň gowusy?Güneşli günler adamlar üçin gyzykly bolup biler, ýöne käbir balyklar yssydan gaça durmak üçin has salkyn suwlara çykýarlar.
Muňa garamazdan, gün şöhlesiniň dogry mukdary, esasanam ýalpak ýerlerde käbir görnüşleri işjeňleşdirip biler.Garaňky howa burç gelmek üçin iň amatly şert hasaplanýar, sebäbi erbet howa gelmezden öň balyk iýýär.
Şeýle-de bolsa, tupanda suw howdanlary gaty howply bolup biler, şonuň üçin biri gelse, başdan geçirmeleriňizi yza süýşürmek ýa-da ýatyrmak kararyna gelip bilersiňiz.Mundan başga-da, balyklar agyr howada çeňňegi almak kyn.
Seller tolkunlary üýtgedýär, bu sebitde galmagyny kynlaşdyrýar we çeňňegiňizi görmek ýa-da duýmak ähtimallygy az.

Kyn bolup biler, ýöne ulusy dişlese, tutanýerliligiňiziň sogabyny duýarsyňyz.


Iş wagty: Mart-09-2022