09 (2)

Carver Bimini iň köp getirýän peýdasy näme?

Suwda Günüň möhüm goragy

Gaty köpgüne köp täsir etmek wtowuk sen açyk gaýykda erbet ýanmagyna sebäp bolup biler.Suwuň gün şöhlesini bedeniňize görkezmegi sebäpli, gaýyga çykýan günüňiz, gury ýerdäki günüňizden has erbetdir.

Şlýapa bilen örtmek, dogry eşik we gün şöhlesini ulanmak sizi günüň goramagyna kömek eder, “Bimini Top” -yň kölegesini hödürlemez.

“Bimini Top” näme?

“Carver Bimini Tops” gaýyk sürýän wagtyňyzda iň oňat gurşawy hödürlär.

XGEAR Bimini ýokarky gapagy gapdallarynda açyk kanwany goldaýan demir çarçuwadan ybarat,suw geçirmeýän üçin goşa örtülen tikiş bilen boýalan 600D erginli mata ulanmak.2 modelli 1 dýuým alýumin çarçuwasy bilen “Bimini Top” gaýyk örtügi: 4 sany sazlap boljak gaýyş bilen 1-nji model, 2-nji modeli diňe 2 sany öň sazlap boljak gaýyş we 2 sany arka direg bilen.Gämiňiziň bir bölegini ýapýan 4 aýakly saýawan ýaly.

“Bimini Tops” suwuň üstünde dynç almagy aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin deriňize zeper ýetirmekden gorkup bilersiňiz.Bu pudakdaky iň oňat materiallar bilen iň ýokary derejeli Bimini toplaryny hödürleýäris.Jemi 10 reňk we saýlamak üçin 7 dürli ululyk bar.

Xgear Bimini Top(1)

Bimini toplary nädip ýasalýar?

XGEAR Bimini ýokarky gapagys uzynlyk bilen geliň6'to8'uzyn we kiçijik gämi duralgalaryndan uly kabina kruizerlerine çenli gaýyklara münerler.Carver Bimini Tops, alýumin turbalary we neýlon armaturlary bilen standart bolýar.Bimini depämiziň esasy ýaýy goşmaça durnuklylygy üpjün etmek üçin goşa diwarly.Armaturlarymyz Bimini pudagynda iň ýokary derejedir.“Bimini Top” ululygyny saýlap bilersiňiz ýa-da öndürijimiziň tekliplerinden biri bilen gidip bilersiňiz.Ölçegiňizi saýlamak üçin, diňe gurnama nokatlaryňyzyň arasyndaky giňligi, monta point nokadyndan beýikligi we islän kanwanyň uzynlygyny bilmeli.

Gämimiziň gapaklarynyň hemmesini, gaýyklar üçin bimini üstleri öndürýäris, we “Carver Covers” -iň hemmesiniň hilini we çaltlygyny has gowy üpjün edip bileris.


Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart