09 (2)

Näme üçin maşk etmezden ozal gyzmaly?

Adam bedeniniň asuda ýagdaýdan maşk ýagdaýyna geçmegi uýgunlaşma prosesini talap edýär.Maşk başlamazdan ozal taýýarlyk maşklary nerw merkeziniň joşgunyny we kardiopulmoner funksiýasyny gowulaşdyryp, myşsalaryň gan aýlanyşyny ýokarlandyryp, bedeniň gyzgynlygyny ýokarlandyryp, biologiki fermentleriň işjeňligini ýokarlandyryp, metabolizmi ösdürip biler we myşsalaryň giňelmegini üpjün edip biler, tendonlar we baglar gowy ýagdaýda.Içki garşylyk peselýär, şonuň üçin bedeniň ähli taraplarynyň funksiýalary utgaşdyrylýar we maşklaryň iň amatly ýagdaýy kem-kemden gazanylýar.

Why you should warm up before exercising

Maşkdan öň gyzmak tendonlary has çeýe edýär, sebäbi bedeniň gyzgynlygyny ýokarlandyrýar we hereketiň gerimini ýokarlandyrýar, şeýlelik bilen bogun, bogun we myşsa zeperlenmeginiň öňüni alýar.

Maşkdan öň gyzmak, bedeniň gan aýlanyşyny çaltlaşdyryp, bedeniň gyzgynlygyny kem-kemden ýokarlandyryp biler.Hususan-da, sport meýdançasynda bedeniň ýerli temperaturasy has çalt ýokarlanýar.

Maşkdan öň gyzmak akyl maşklaryny ýerine ýetirmäge, psihologiýany kadalaşdyrmaga, dürli motor merkezleriniň arasynda nerw baglanyşyklaryny döretmäge we beýni korteksini iň oňat tolgunma ýagdaýyna getirip biler.

Warmylylyk çäreleri bilen meşgullanmak, myşsa dokumalarynyň alyş-çalşyny ýokarlandyryp, ýylylyk önümçiligini ýokarlandyryp we bedeniň gyzgynlygyny ýokarlandyryp biler;bedeniň gyzgynlygynyň ýokarlanmagy metabolizmi ýokarlandyryp, şeýlelik bilen "oňat tegelek" emele getirip biler.Beden, resmi maşklara amatly stres ýagdaýynda.Mundan başga-da, bedeniň gyzgynlygynyň ýokarlanmagy, gandaky kislorodyň dokumalara bölünip çykmagyna, kislorod bilen üpjün edilmegine we nerw ulgamynyň işleýşine mümkinçilik berýär.

Bedeniň myşsalara näçe gan bermelidigine düşünmek üçin 3 minut töweregi wagt gerek.Şonuň üçin gyzgynlyk takmynan 5-10 minut dowam etmeli we esasy myşsa toparlarynyň uzalmagy bilen bilelikde bolmaly.


Iş wagty: 17-2022-nji mart