09 (2)

Kempingiň peýdalary

Kemping, uly we açyk howada wagt geçirip, siziň we maşgalaňyzyň lezzet alyp bilýän garry we ýaş her bir adam üçin köp peýdasy bar:

1

1.Stressiň azalmagy:Artykmaç meýilnamalary öýde goýuň.Dynç alanyňyzda belli bir wagtda boljak ýer ýok, sizi päsgel berýän ýa-da ünsüňizi çekjek zat ýok.Bu görnüşdäki sazlamanyň tebigy netijesi, başga bir ýerde tapyp bolmaýşy ýaly stressi azaltmak we dynç almakdyr.
2. Arassa howa:Gündelik durmuşyňyzda arassa howanyň näderejede azdygyna düşünip bilmersiňiz.Dynç alyşa baranyňyzda, açyk howanyň ajaýyp yslaryny, şeýle hem açyk otuň üstünde nahar bişirmegiň ysyny alarsyňyz.
3. Gatnaşyk binasy:Lageriň iň gowy we iň möhüm taraplaryndan biri, gatnaşyklary gurmaga we berkitmäge nähili kömek etmegidir.Dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen kempire baranyňyzda, hatda gijä çenli hiç zat ünsüni çekmän gürleşmäge we baryp görmäge mümkinçilik alarsyňyz.
4.Fiziki taýdan taýýarlyk:Dynç alyşda geçirilen wagt fiziki wagtdyr.Çadyr gurduň, odun ýygna, gezelenje git.Öýde, köplenç beden taýdan sagdynlygy ösdürmeýän oturgyçly durmuşda ýaşaýarys.Dynç alyşda bolanyňyzda, bedenterbiýe bilen meşgullanmaga we ýüregiňizi tizleşdirmäge kömek edip bilmersiňiz.
5. Jaň sagatlarynyň ýetmezçiligi:Iň soňky gezek haçan sizi oýarmak üçin jaň sagady bolmazdan giç ýatdyňyz?Dynç alyşda bolanyňyzda ýeke-täk jaň sagady günüň we guşlaryň jyňňyrdadmagydyr.Jaň sagady däl-de, tebigat bilen oýanmak, her kimiň yzygiderli bolmaly tejribesi.
6.Gaplamak:Kemping, her kim üçin ekrandan aýyrmak we daşlaşmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir.Ajaýyp açyk meýdanda kompýuterleri, planşetleri ýa-da telewizorlary tapmaýarsyňyz we elektronikany talap etmeýän başga-da köp zat bar.
7. Uly iýmit:Iýmit açyk howada taýýarlanylanda has tagamly bolýar.Ot ýakylanda, düşelgäniň panjarasynda ýa-da Deluxe Kabin aşhanasynda nahar bişirmek hakda bir zat bar, öýde nahar iýeniňizde köpeldip bolmaýar.Mundan başga-da, açyk oduň üstünde hiç zat urulmaýar.Uly arzuw ediň we indiki kempir syýahatyna çykmazdan ozal ajaýyp menýu meýilleşdiriň.
8. Tebigat bilen baglanyşyk:Dynç alanyňyzda tebigat bilen aragatnaşyk saklamaga, ýabany tebigata duş gelmäge we uly şäheriň ýagty çyralaryndan ýyldyzlary görmäge mümkinçilik alarsyňyz.Oňa meňzeş zat ýok.Dynç alyşyň köp peýdalaryny öwreneniňizde, siziň we maşgalaňyzyň tebigat bilen birleşmäge mümkinçiliginiň bardygyna göz ýetiriň.
9. Täze hünärleri ösdürmek:Dynç alyşda täze başarnyklary ösdürip bilmersiňiz.Syýahatdakylaryň hemmesi goşant goşar we täze zatlar öwrenmek üçin ajaýyp pursat.Çadyrlary gurmagy, düwünleri baglamagy, ot ýakmagy, täze nahar bişirmegi we başgalary öwrenip bilersiňiz.Bu endiklere eýe bolmak möhümdir, ýöne yzygiderli iş meýilnamalarymyzyň dowamynda olary ösdürmäge köplenç mümkinçilik tapmaýarys.
10. Bilim mümkinçilikleri:Çagalar üçin kempirde geçirilen wagt, gözleg programmalarynyň şeýle gymmatly bolmagynyň bir sebäbi bolan okuw üçin sarp edilýän wagtdyr.Balyk tutmak, nahar bişirmek, gezelenç etmek, düwünleri daňmak, ýangyn söndürmek, howpsuzlyk, ilkinji kömek we başga-da köp zatlary öwrenýän çagalaryň töwereginde gurlan kempir tejribelerini ýeňilleşdirýärler.
11. Ynamyň ösüşi:Çagalaryň kem-kemden özbaşdak we öz mümkinçiliklerine ynamly bolmagy möhümdir.Youthaşlar üçin lager gurmagyň artykmaçlyklaryndan biri, ygtybarly we gözegçilikde saklanýan gurşawda garaşsyzlygy öwrenmäge mümkinçilik berýär.Çagalar täze zatlar öwrenenlerinde we ilkinji gezek başdan geçirenlerinde has ynamly bolýarlar.
12. Maşgala baglanyşyklary:Kemping çagalar we olaryň maşgalalary üçin peýdaly, sebäbi bu maşgala agzalary - doganlar, uýalar, ene-atalar we çagalar arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge kömek edip biler we sanaw dowam edýär.Hemmäňiz topar hökmünde has güýçli duýup, öýüňize gaýdyp gelersiňiz.


Iş wagty: Mart-23-2022